Voorwaarden KoepelEnschede

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van ons B&B. Met het aangaan van een reservering voor verblijf worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

- De B&B (beheerder/eigenaar) stelt voor een bepaalde periode de accommodatie ter beschikking aan de klant voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
- Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de B&B dienen door klant onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
- De verblijfskosten dienen bij aankomst contant te worden voldaan of 1 week voor aankomst over zijn overgemaakt.
- Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de B&B een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
- De klant dient zich te houden aan de huisregels en dient instructies van beheerder op te volgen.
- Beheerder en eigenaar kan klant bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren zonder restitutie van verblijfskosten.
- Indien een der partijen bij een reservering niet in staat is om aan enige verplichting uit de reservering te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
- Tot 18 dagen van te voren kan u kostenloos annuleren.
- Risico's met betrekking tot een verblijf in de B&B zijn voor rekening van klant. De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. De klant vrijwaart de B&B tegen aanspraken van gasten ter zake. De B&B is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de B&B. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door de B&B bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen, onopzettelijke communicatie- en informatiefouten. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. In geen enkel geval is de B&B gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan het door de verzekeraar van de B&B aan de B&B ter zake de schade uitbetaalde bedrag. Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is de B&B nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de B&B. De B&B is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de B&B houder, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de B&B staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de B&B. Indien de B&B goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat de B&B daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is de B&B nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij de B&B opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van de B&B.
- De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de B&B en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
- In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden worden de verplichtingen van de B&B opgeschort.